Oven Braised Brisket: Deglazing and Braising - Joy of Kosher