vegetarian french onion soup - Joy of Kosher

vegetarian french onion soup