Shredded Chicken Tostadas with Spicy Tomato Salsa

 
ChickenTostada-big

November 1st 2011By Joy of Kosher