Slushy Limonana

 
slushy-limonana

April 9th 2013By Shoshana Ohriner

My favorite way to enjoy limonana is the frozen slushy drink served in many Israeli cafes.