Watermelon Salsa Bowl

 
Watermelon Salsa Bowl

July 4th 2011By joyofkosher

 

Watermelon Rubiks Cube

 

July 5th 2011By joyofkosher

 

Watermelon and Hearts of Palm Tower

 
Watermelon and Hearts of Palm Tower

July 4th 2011By joyofkosher