Skewered Chilean Sea Bass

 
Skewered Chilean Sea Bass

November 30th 2011By Chef Makoto Kameyama